• «ՄԵՆՔ» Լոռու մարզի երիտասարդական ՀԿ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  «ՄԵՆՔ» Լոռու մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպության առաքելությունն է Հայաստանում ձևավորել մի հասարակություն, որտեղ երիտասարդները կունենան հավասար հնարավորություններով իրենց տրված բոլոր իրավունքները լիարժեք իրացնելու համար:


  «ՄԵՆՔ» Լոռու մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպության գործունեության նպատակներն ու խնդիրներն են.
  • Նպաստել երիտասարադների ներգրավվածության բարձրացմանը որոշումների կայացման գործընթացներում,
  • Նպաստել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, զարգացմանն ու կայացմանը,
  • Նպաստել խոցելի տարբեր խմբերի խնդիրների լուծմանը,
  • Նպաստել հանրապետության կրթական համակարգում իրականացվող բարեփոխումներին, գիտական ու կրթական մակարդակի զարգացմանը,
  • Նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանմանը,
  • Նպաստել երիտասարդների սպորտային կյանքում ներգրավմանը,
  • Նպաստել երիտասարդության շրջանում պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը,
  • Նպաստել առողջապահական խնդիրների լուծմանը,
  • Նպաստել հատկապես գյուղական համայնքների զարգացմանը: